Český svaz ochránců přírody (ČSOP) koupil v Bílých Karpatech v rámci kampaně Místo pro přírodu 4,5 hektaru převážně smrkových porostů.

  Ščúrnica – semenáček jedle (foto ČSOP)

  Les, přímo navazující na známou Ščúrnici, jedlobukovou „soukromou lesní rezervaci“, v budoucnu rozšíří zdejší přirozené porosty.

  Cílem kampaně Místo pro přírodu je nejen zachraňovat přírodně cenné lokality, ale také pomáhat přírodě navrátit se tam, odkud byla v minulosti vytlačena. Takovým územím je i větší část lesního porostu na návrší Polomy, který nově ČSOP zakoupil.

  Jedle (foto Miroslav Janík)Zhruba 40 let stará smrková monokultura, jen tu a tam s nějakým zachovalým prastarým bukem či javorem. Smrčina, která – snad s výjimkou některých druhů hub – je z biologického hlediska velmi chudá, vzhledem k přímé návaznosti na rozlehlý komplex přírodě blízkých jedlobukových, bukohabrových i dalších zajímavých porostů Ščúrnice (z nichž už se Českému svazu ochránců přírody podařilo vykoupit 35 hektarů) má však velký potenciál. Cílem Českého svazu ochránců přírody je převést tyto porosty cílenými zásahy na přírodě blízký lesní porost a ten poté ponechat přirozenému vývoji, stejně jako je tomu na navazující Ščúrnici.

  Na projektu Ščúrnice Český svaz ochránců přírody od počátku spolupracuje s lesníky i vědeckou obcí. V této souvislosti je dobré vzpomenout dnes již bohužel zesnulého docenta Antonína Bučka z brněnské Mendelovy univerzity, který stál u samých počátků „soukromé rezervace“ před 17. lety. ČSOP - logoI v tuto chvíli proto Český svaz ochránců přírody počítá s takovou spoluprací. „Nová Ščúrnica“ skýtá prostor pro dlouhodobá pozorování, měření, výzkumy přeměny smrkové monokultury na přírodě blízký les, pro porovnávání těchto změn se sousedními bezzásahovými porosty ve stejných podmínkách, umožňuje vyzkoušení různých postupů na jedné ploše.
  Jsme rádi, když Místa pro přírodu neslouží pouze přírodě, ale i vědě a vzdělávání, a zde je k tomu naprosto ideální příležitost.

  K novému výkupu jsme využili milionový dar, který nám poskytl jeden z dárců sbírky Místo pro přírodu. Bez této pomoci bychom výkup nemohli uskutečnit, ale sám o sobě by nestačil. Děkujeme tímto všem dárcům, kteří na sbírku přispěli a pomohli nám. Pokud se chcete přispět i vy, můžete tak učinit darem na konto 9999922/0800.


  Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je výkup ohrožených přírodně cenných pozemků či pozemků, na něž se snažíme přírodu navracet. Za 17 let se takto díky finančním darům stovek dárců podařilo pro přírodu zachránit již více než 160 hektarů pozemků. Přispět na výkupy dalších lokalit můžete na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800 i vy. Pokud chcete svůj dar směrovat přímo na další výkupy na Ščúrnici, připište k vašemu daru specifický symbol 103. Bližší informace na www.mistoproprirodu.cz a na Facebooku Místo pro přírodu.


  Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. Toto zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice více jak šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. ČSOP KOSENKA je jedním z nejstarších pozemkových spolků u nás, kromě Ščúrnice pečuje i několik velmi cenných karpatských luk a unikátní objekt valašské lidové architektury, v němž provozuje ekocentrum. Finančně podporuje hnutí pozemkových spolků Ministerstvo životního prostředí. Bližší informace na http://pozemkovespolky.csop.cz.